HomeDirectoratePolicyProfessional DevelopmentThe regionCalendar  navigationend

Gwobrau Dewis Iach Cymru gyfan

Healthy Options Award

Mae’r deunyddiau canlynol ar gael i’w lawrlwytho er mwyn eich helpu chi i gyflwyno’r Wobr hon:

Canllawiau cam wrth gam i’r wobr yw’r rhain. Bwriedir iddynt gael eu rhoi i’r safle arlwyo cyn yr asesiad, a byddant yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i’r aseswr. Dylid cynnwys copi o daflen yr ASB ‘Bwyta’n iach – Eich Canllaw i Fwyta’n Iach’ yn Atodiad 6 o’r copi caled a roddir i’r arlwywr.
Gellir archebu hyd at 100 copi o’r rhain yn rhad ac am ddim oddi wrth Gyhoeddiadau’r Asiantaeth Safonau Bwyd ar 0845 606 0667 neu drwy’r e-bost: foodstandards@ecgroup.uk.com

gan ddyfynnu cyfeirnod
FSA/1172/0407 (Cymraeg)
FSA/1153/0407 (Saesneg).

Neu ewch ati i lawrlwytho copi yn:

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/eatwellcymraeg.pdf (Cymraeg)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/eatwell.pdf (Saesneg)


Canllawiau wedi’u teilwra

Cyfres o ddogfennau cyfarwyddyd atodol yw’r rhain i gefnogi’r Canllawiau ar y Gwobrau Dewis Iach. Maent yn canolbwyntio ar wahanol ddulliau o goginio. Gellir rhoi’r rhain i’r safleoedd priodol yn ogystal â’r canllawiau, er mwyn i’r aseswyr gael eu defnyddio. Ar ben hyn, ceir 2 ganllaw ar gyfer aseswyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth ar y cynhwysion a ddefnyddir mewn rhai dulliau o goginio:

Mae’r ffurflen asesu yn adlewyrchu’r Canllawiau - mae wedi ei rhannu’n adrannau sy’n dwyn yr un teitlau â’r taflenni ffeithiau. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i aseswyr roi’r ddwy ochr yn ochr â’i gilydd wrth fynd trwy’r asesiad. Mae fersiwn heb sgoriau ar gael rhag ofn y bydd rhai Awdurdodau Lleol (ALlau) yn dymuno eu rhoi i arlwywyr cyn yr asesiad.

O fewn ffurflen asesu’r Gwobrau Iach, mae’n rhaid i aseswyr ateb ‘ie’, ‘na’ neu ‘ddim yn berthnasol’ (N/A) i bob cwestiwn. Mae’r ddogfen hon yn egluro pryd y mae’n dderbyniol ateb ‘N/A’.

Tystysgrifau Gwobrau Dewis Iach:

 

Gall ALlau ychwanegu eu logos, eu manylion llofnodi etc eu hunain.

Logo’r Gwobrau Dewis Iach - Anogir ALlau i ddefnyddio’r logo wrth hyrwyddo’r Wobr etc.
Mae’r holl ddeunyddiau yn rhai fersiwn 1 ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu adolygu’r Wobr yn rheolaidd, a diweddaru’r deunyddiau’n unol â hynny.

Bydd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) yn cadw cofnod o’r safleoedd sy’n ennill gwobrau gan ALlau. Bydd rhestr yn cael ei rhoi ar wefan CIEH, a bydd yn cael ei defnyddio i werthuso a hyrwyddo’r wobr ymhellach. A fyddech cystal ag anfon manylion y safle, y math o fusnes (bwyd tecawê Tsieineaidd etc), lefel yr wobr, a’r dyddiad dyfarnu at Julie Barratt.

email this to a friend


wad1